Whatdoyoudo – Ekoh feat. Jarren Benton lyrics

Lyrics Whatdoyoudo – Ekoh

Whatdoyoudo lyrics
Gimme gimme pain cuz it got me through.
now im off the chain, yea im on the loose.
actin 2 faced i don’t f*** with you..
yea you talk, but whatdoyoudo?

Whatdoyoudo – Ekoh feat. Jarren Benton lyrics
Whatdoyoudo - Ekoh
Scroll to top