We know the way – Lin-Manuel Miranda lyrics

Lyrics Lil-Manuel Miranda – We know the way

Tatou o tagata folau e vala’ auina.
E le atua o le sami tele e o mai.
Ia ava’e le lu’itau e lelei.
Tapenapena.(we know the way)

Aue, aue.
Nuku i mua.
Te manulele e tataki e.
Aue, aue.
Te fenua, te malie.
Nae ko hakilia mo kaiga e.

We read the wind and the sky when the sun is high.
We sail the length of the seas on the ocean breeze.
At night, we name every star.
We know where we are.
We know who we are, who we are.

Auuue, aueee.
We set a course to find.
A brand new Island everywhere we roam.
Aue, aue.
We keep our Island in our mind.
And when it’s time to find home.
We know the way.

Aue, aue.
We are explorers reading every sign.
We tell the stories of our elders in a never-ending chain.
Aue, aue.
Te fenua, te malie.
Nā heko hakilia.
We know the wayyy.
Lil-Manuel Miranda lyrics
Video way

We know the way – Lin-Manuel Miranda lyrics
we know the way - lil-manuel miranda
Scroll to top