Tu nopti versuri

Tu nopti – Elena Gheorghe versuri

Versuri Tu nopti – Elena Gheorghe Tu nopti versuri Unū gioni ‘msheatū ca soari tricu pritū bana mea, Di-atumtsea la elū nj-armasi inima Tutū âl plâcârsescu si s-toarnâ nâpoi Yina, yina, gione, că multu ti voi! Tu noptsâ cu lunâ mi tsâneai di mânâ Aroshi tu fatsâ, vâr’ s-nu n-acats Tu noptsâ sirini nu-nj easti […]

Scroll to top